Toelichting op de beleggingsresultaten

Tweede kwartaal 2022: vrees voor recessie drukt beleggingsresultaten

Recessie. Een beladen term die steeds vaker begint te vallen. Terecht of niet, de voortekenen zijn verre van gunstig. De oorlog in Oekraïne sleept zich voort, materiaaltekorten houden aan en de inflatie loopt op tot ongekende hoogten. Intussen beginnen beleggers onrustig heen en weer te schuiven op hun stoel.

De rentes zijn dit kwartaal verder opgelopen. Dat komt door de stijgende inflatie. Maar zeker ook door het monetair beleid van de centrale banken, dat juist gericht is op het beteugelen van de inflatie. Deze factoren hebben gezorgd voor aanhoudende onrust op de financiële markten en angst voor een mogelijke recessie. 

Beleggers in zakelijke waarden hadden dit kwartaal te maken met negatieve rendementen. Vastrentende waarden boden geen uitweg, want ook daar werd negatief gescoord.

Markten voor zakelijke waarden

Met zakelijke waarden bedoelen we aandelen, grondstoffen en onroerend goed. Dit zijn de belangrijkste ontwikkelingen:

  • Wereldwijde aandelen kenden een sterk negatief tweede kwartaal, gedreven door de aanhoudende geopolitieke spanningen, bezorgdheid rondom inflatie en angst voor een mogelijke recessie.
  • Vastgoedmarkten volgden de aandelenmarkten.
  • Grondstoffen lieten afgelopen kwartaal een klein positief rendement zien. Na een lange periode van aanhoudend hoge rendementen werd een deel van het positieve rendement tenietgedaan in de maand juni. Toch heeft deze beleggingscategorie haar waarde bewezen als bescherming tegen crisissituaties en onverwachte inflatie.

Aandelenrendementen in opkomende landen stelden opnieuw teleur, waarbij vooral Latijns-Amerikaanse markten achterbleven. Dat kwam in eerste instantie door de angst voor een mogelijke wereldwijde recessie. En later in het kwartaal door lagere grondstofprijzen, vooral voor metaal. Alleen China presteerde goed, onder meer door minder strenge coronamaatregelen en positieve macro-economische vooruitzichten.

Het internationaal vastgoed volgde qua rendementsverloop nagenoeg de ontwikkelingen op de aandelenmarkt.

Grondstoffen lieten een positief rendement zien over het tweede kwartaal. Oorzaak is de inflatie. Maar zeker ook de spanningen in Oekraïne, de westerse sancties tegen Rusland en de reactie van Rusland op die sancties. Rusland is een grote energie- en grondstoffenproducent, en de spanningen hebben geleid tot extreme prijsstijgingen. Binnen deze categorie scoorde energie het best en de industriële metalen het slechtst. Ook de agrarische sector bleef achter.

Conclusie
De rendementen op zakelijke waarden waren per saldo negatief dit kwartaal.

Markten voor vastrentende waarden

Met vastrentende waarden bedoelen we onder meer staats- en bedrijfsobligaties. Dit zijn de belangrijkste ontwikkelingen:

  • Obligaties met een hoger risicoprofiel, zoals obligaties uit opkomende landen en obligaties met een lage kredietwaardigheid, lieten het afgelopen kwartaal een negatief rendement zien.
  • Maar ook andere onderdelen binnen deze categorie, waaronder staatsobligaties, presteerden slecht.

Rentes zijn het tweede kwartaal verder gestegen. Ook liep de risico-opslag voor bedrijfsobligaties verder op. Dat heeft over de hele linie geleid tot negatieve rendementen.

Conclusie
De rendementen op vastrentende waarden waren per saldo negatief dit kwartaal.

De strategische beleggingsverdeling blijft gehandhaafd

We analyseren de financiële markten doorlopend. Op basis van die analyses bepalen we onze verwachtingen. Zo stellen we vast of de verhouding tussen zakelijke waarden, vastrentende waarden en eventueel liquide middelen nog steeds past bij het risicoprofiel van de deelnemers.

De financiële markten zijn de afgelopen maanden erg volatiel gebleken. Hoewel de beleggingsresultaten dit kalenderjaar tegenvallen, is dat niet het hele verhaal. Want voor de hoogte van het uiteindelijke pensioen is ook de rente van belang. En die is dit jaar fors opgelopen. Resultaat? De verwachte uitkering van deelnemers die vlak voor hun pensioen zitten is nu vaak hoger dan aan het begin van dit jaar.

Ondanks de onrust op financiële markten handhaven we vooralsnog de bestaande strategische beleggingsverdeling voor alle risicoprofielen. Maar we houden de ontwikkelingen natuurlijk nauwlettend in de gaten.

Tot slot

De waarde van beleggingen kan op en neer gaan. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.