Toelichting op de beleggingsresultaten

Zijn de financiële markten in rustiger vaarwater gekomen?

Het ging zo goed dit jaar met de wereldeconomie. Maar het afgelopen kwartaal kwam de klad erin. Ja, we zagen in eerste instantie flinke koerswinsten. Helaas werden die winsten tegen het einde van het kwartaal weer ingeleverd. De inflatie nam toe, onder meer als gevolg van hogere energieprijzen. En de rentes liepen ietwat op, maar bevinden zich desondanks nog steeds op een laag niveau.

Beleggers in zowel zakelijke als vastrentende waarden werden geconfronteerd met een zijwaarts koersverloop, zoals dat zo mooi heet. Rentebewegingen bleken het grootste effect te hebben op de uiteindelijke portefeuillerendementen van het derde kwartaal.

Markten voor zakelijke waarden

Met zakelijke waarden bedoelen we aandelen, grondstoffen en onroerend goed. Dit zijn de belangrijkste ontwikkelingen:

  • Wereldwijde aandelen zetten de stijgende trend uit de voorgaande kwartalen voort in de eerste twee maanden van het kwartaal. Het momentum ging verloren in de maand september, onder meer door toenemende inflatie en bezorgdheid rondom ontwikkelingen in China.
  • Vastgoedmarkten volgden de aandelenmarkten.
  • Grondstoffen bleven het bijzonder goed doen, met name gedreven door de energiesector.

Aandelen
Vooral aandelen uitgegeven in opkomende landen presteerden het afgelopen kwartaal ondermaats. Dat kwam onder meer door het rumoer in China en de daardoor ontstane sell-off. Koersontwikkelingen binnen de meer ontwikkelde landen waren marginaal.

Waarderingen lopen al langere tijd flink op. Dat leidt tot zorgen. Een overdosis enthousiasme kan immers leiden tot een nieuwe bubbel. Toch geven de cijfers ook dit kwartaal houvast. Zo wijzen de indices voor inkoopmanagers wereldwijd op meer groei van de economische activiteit. En ook de internationale handel zit nog steeds in de lift.

Vastgoed en grondstoffen
Grondstoffen lieten een positief rendement zien over het derde kwartaal. Dat kwam vooral door hogere energieprijzen, die weer veroorzaakt werden door een toegenomen vraag. De gebruikelijke consumptiepatronen van vóór de pandemie lijken hiermee zo goed als terug. Ook de meer industriële componenten, zoals metalen, lieten een gedegen koersstijging zien. Het internationaal vastgoed volgde qua rendementsverloop nagenoeg de ontwikkelingen op de aandelenmarkt.

Conclusie
De rendementen op zakelijke waarden stegen per saldo nauwelijks dit kwartaal. De risico’s van oververhitting en de hiermee gepaard gaande inflatie blijven op de loer liggen.

Markten voor vastrentende waarden

Met vastrentende waarden bedoelen we onder meer staats- en bedrijfsobligaties. Dit zijn de belangrijkste ontwikkelingen:

  • Staatsobligaties en obligaties uit opkomende landen lieten een negatief rendement zien.
  • Overige vastrentende onderdelen lieten een licht positief resultaat zien.

De rentes stegen dit kwartaal, net als vorig kwartaal. Dat heeft geleid tot overwegend negatieve rendementen voor de verschillende vastrentende waarden.

Het extra rendement dat beleggers eisen op bedrijfsobligaties met lage kredietwaardigheid en obligaties in opkomende landen steeg het afgelopen kwartaal. Bedrijfsobligaties met hoge kredietwaardigheid lieten het tegenovergestelde zien. Hieruit valt af te lezen dat beleggers eerder bereid zijn te betalen voor kredietwaardige obligaties.

Conclusie
De rendementen op vastrentende waarden waren per saldo licht positief dit kwartaal.

De strategische beleggingsverdeling blijft gehandhaafd

We analyseren de financiële markten doorlopend. Op basis van die analyses bepalen we onze verwachtingen. Zo stellen we vast of de verhouding tussen zakelijke waarden, vastrentende waarden en eventueel liquide middelen nog steeds past bij het risicoprofiel van de deelnemers.

De economische omstandigheden zijn door het optimisme binnen de financiële wereld verbeterd. Tegelijkertijd lopen de koersen van zakelijke waarden wel heel hard op sinds het vierde kwartaal van vorig jaar. Vooralsnog handhaven we de bestaande strategische beleggingsverdeling voor alle risicoprofielen. Maar we houden de ontwikkelingen natuurlijk nauwlettend in de gaten.

Tot slot

De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.