Goed werkgeverschap als vertrekpunt

WTG is de werkgeversorganisatie van technische groothandels in Nederland. De vereniging werd kort na de Tweede Wereldoorlog opgericht en telt ongeveer 750 leden. Dat zijn in Nederland gevestigde technische groothandels die samen werk bieden aan meer dan 30.000 medewerkers. De totale branche beslaat circa 2.500 bedrijven met 40.000 medewerkers. WTG behartigt de sociaal arbeidsrechtelijke belangen van alle leden. 

Goed werkgeverschap als vertrekpunt

Primair richt WTG zich op het afsluiten van de collectieve regelingen voor de leden zoals arbeidsvoorwaarden-cao, de VUT-regeling en het sociaal fonds FKB. Ook geeft WTG advies over deze regelingen en de implementatie ervan. Denk aan loonstijgingen, werktijden, verlof, et cetera.  Maar de vereniging adviseert de leden ook over onderwerpen die niet direct in de cao staan. Arbo, scholing … en pensioen bijvoorbeeld. Leden betalen jaarlijks contributie en daaruit worden activiteiten van WTG gefinancierd. De Algemene Ledenvergadering is het hoogste orgaan. Het bestuur wordt gevormd door (oud-)statutair directeuren van de ledenondernemingen en de helpdesk en het secretariaat zorgen voor de dagelijkse gang van zaken. De organisatie is bewust klein, om overheadkosten te drukken en de contributie beperkt te houden.

Tijd voor een bedrijfstakpensioenfonds

”Begin jaren ’80 van de vorige eeuw werd ATV ingevoerd en raakte langzaamaan ook de VUT in zwang”, aldus Aernout Fetter, secretaris van WTG. ”Ook in de Technische Groothandel werd een VUT-regeling ingevoerd. Een collectief ouderdomspensioen kwam echter niet tot stand, mede omdat de overgrote meerderheid al een regeling had getroffen voor het personeel. Van zestig tot vijfenzestig was het via de cao goed geregeld, maar niet vanaf de pensionering. Het gros van de leden had dus wel een pensioenregeling voor het personeel. Dat getuigt van goed werkgeverschap, het credo van WTG.

Werkgevers zijn pensioenbewust. Logisch, zij dragen de premies af. Toen omstreeks 2005 het vroegpensioen werd afgeschaft vroeg WTG zich af of het niet eens tijd werd voor een bedrijfstakpensioenfonds. ’Nee’, riepen de leden massaal. De branche was er niet klaar voor. 
In de jaren daarna werd de pensioenwereld echter steeds ingewikkelder. Wie een eigen Ondernemingspensioenfonds (opf) had, kreeg te maken met toenemende verantwoordelijkheid en zwaardere eisen. Steeds meer ondernemers overwogen af te stappen van het eigen pensioenfonds en keken in de richting van WTG: wat kunnen jullie in deze betekenen?”

Middelloon én beschikbare premie

”Wat kunnen wij in deze doen voor onze leden? Wij organiseerden verschillende pensioenbijeenkomsten en raadpleegden de leden, bijgestaan door externe specialisten. Ongeveer de helft opteerde voor een middelloonregeling, de andere helft gaf de voorkeur aan een beschikbare premieregeling. Wij kozen ervoor twee regelingen naast elkaar aan te bieden. Wij laten de leden vrij in hun keuze, die dus niet verplicht is. Dit past ook bij onze leden. 
Zij willen van WTG horen wat goed is maar uiteindelijk zelf een keuze kunnen maken. Begin 2013 zijn wij ons in de markt gaan oriënteren. Voor de middelloonvariant sloten we een mantelovereenkomst met het BPF Detailhandel, deze regeling past het beste bij onze achterban. De totstandkoming van een beschikbare premieregeling had meer voeten in aarde. Wij gaven de regeling van ”scratch” af aan vorm. Een ingewikkeld proces dat wij samen doorliepen met een extern adviesbureau. In grote lijnen werd de regeling gemodelleerd, ook in samenwerking met een stuurgroep waarin leden vertegenwoordigd waren. Het ontwerp lichtten we toe in ledenvergaderingen. Daarna startte het selectieproces van aanbieders. Wij waren natuurlijk veeleisend. ”Het komt van WTG, dus het zal wel goed zijn”. Dat is toch het predicaat dat de leden geheel terecht aan onze diensten verbinden. Dat vertrouwen mag niet geschonden worden. Na een schriftelijke toets kwamen wij uit op drie aanbieders. Daarvan was Cappital er één. Belangrijke criteria in het selectieproces waren kosten, ledenwaardering, klantvriendelijkheid en communicatie.”

Cappital is een PPI die qua uitstraling goed bij WTG past. No-nonsense en persoonlijk. Kleinschalig en daarmee ook geen onnodig hoge administratiekosten

Details

”Cappital is een PPI die qua uitstraling goed bij WTG past. No-nonsense en persoonlijk. Kleinschalig en daarmee ook geen onnodig hoge administratiekosten. Er is uiteindelijk geselecteerd op basis van details, want wij hadden de luxepositie te kunnen kiezen uit heel goede en ervaren aanbieders. Te groots en gelikt past niet bij onze leden en achterban. Dat zijn gewoon hardwerkende mensen. De goede klik die wij al snel hadden met ons vaste aanspreekpunt was ook een pré. Een praktisch persoon die weet waarover het gaat en zich inleeft.” 

Mantelovereenkomst

In de zomer van 2013 tekende WTG de mantel- overeenkomst met Cappital. De leden kunnen elk voor zich een uitvoeringsovereenkomst afsluiten binnen die mantel. Cappital verzorgt dan de implementatie van en communicatie over de regeling. Begin november is de regeling geïntroduceerd. De eerste tien ondernemingen zijn al overgestapt. Het succes kunnen wij pas na jaren meten. Als ondernemers niet langer vastzitten aan hun huidige regeling. Uiteindelijk zouden we de regeling het liefst verplicht willen stellen voor de hele bedrijfstak. Dat voorkomt concurrentievervalsing. Werkgevers die besparen op pensioen en dat geld liever steken in een hoger salaris. Vooral jongeren worden makkelijker verleid met een hoog inkomen nu dan een goed pensioen later. De ondernemingen die dit doen, zijn vrijwel nooit lid van WTG. WTG heeft het nobele streven dat elke werkgever zijn medewerkers een (fatsoenlijk) pensioen geeft. Het feit dat je lid bent van WTG geeft aan dat je betrokken en bewust bent en sociaal bent voor je mensen. Dat je niet alleen aan omzet denkt, maar ook aan mensen. Dat de cao-bepalingen goed worden nageleefd maar ook dat de medewerkers een goede oude dag kunnen hebben.

Goede samenwerking

WTG is heel positief over de samenwerking met Cappital. Er werd meteen begrepen waar het ons om ging. Het traject naar de mantel toe was flexibel en ook nu stelt Cappital zich vooral pro-actief en coöperatief op. Daarmee heeft WTG haar deelnemers daadwerkelijk weer wat moois te bieden. Wat ook prettig is dat Cappital ook goed samenwerkt met BPF Detailhandel, de aanbieder van de middelloonregeling. Het zijn geen concurrenten van elkaar maar naast elkaar staande aanbieders.